Klachtenregeling


Klachtenregeling Jong en Krachtig

 

Jong en Krachtig staat voor goede zorg- en dienstverlening. Persoonlijke zorg, duidelijke afspraken en een goede relatie met cliënten vindt Jong en Krachtig belangrijk.
Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Jong en Krachtig vindt het belangrijk om dit te horen. Zo kan de zorg verbeterd worden en de kwaliteit van de begeleiding gegarandeerd worden.
Als u suggesties, tips of opmerkingen heeft voor Jong en Krachtig kunt u dat doorgeven via het suggestieformulier.

 

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Indien u niet tevreden bent over de begeleiding en/of u heeft een klacht, kunt u dit persoonlijk laten weten aan Jong en Krachtig. Jong en Krachtig staat open voor feedback en kritiek en wil zich inzetten om misverstanden en klachten op te lossen. Samen bespreken we in een gesprek de moeilijkheden of twijfels die u ondervindt. U geeft aan waar u tegenaan loopt en hoe u dit anders zou willen zien. Samen gaan we dan op zoek naar een oplossing.

Indien u echt een formele klacht heeft dan vragen wij u dit schriftelijk in te dienen via het interne klachtenformulier.

Leidt het gesprek met Jong en Krachtig niet tot het gewenst resultaat of bespreekt u uw klacht liever niet met een direct betrokkene, dan heeft u nog enkele andere opties:

 

Bespreek uw klacht met de onafhankelijke externe klachtencommissie

Indien de interne klachtafhandeling aan de hand van een gesprek met Jong en Krachtig niet tot en gewenste oplossing leidt, kunt u met uw klacht terecht bij de externe onafhankelijke klachtencommissie waarbij Jong en Krachtig is aangesloten. Dit is het Klachtenportaal Zorg. Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt en beoordeelt de klacht.

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD ENKHUIZEN
info@klachtenportaalzorg.nl

Op de website van Klachtenportaal Zorg vindt u informatie over het indienen en de behandeling van een klacht: www.klachtenportaalzorg.nl

 

Klacht indienen bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Kirsten de Jong / Jong en Krachtig is als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). U kunt zich met een klacht richten tot SKJ.
SKJ biedt aan cliënten de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege.
Het betreft klachten over de naleving van de gedragsregels volgens de Beroepscode en het handelen volgens de richtlijnen. Professionals die geregistreerd zijn bij SKJ vallen onder het tuchtrecht en moeten zich houden aan de regels van de voor het geldende professionele standaard. Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige en deskundige behandeling van een klacht. Doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van de professional.
Kijk op www.skjeugd.nl voor meer informatie over het indienen van een klacht bij SKJ.

 

Meldpunt klachten Regio Gooi- en Vechtstreek

Cliënten van Jong en Krachtig met een WMO- of een Jeugdwetbeschikking kunnen met klachten en signaleringen terecht bij:

Meldpunt klachten Regio Gooi en Vechtstreek
Telefoon: 035 – 6926202
Email: klachtenmeldpunt@regiogv.nl
Website: www.icgv.nl/over-ons/contact/klachten
Adres: Postbus 251 1400 AG BUSSUM

Het meldpunt klachten neemt de klacht in ontvangst, beoordeelt en administreert deze en zet deze direct door Jong en Krachtig voor afwikkeling.
De daadwerkelijke afwikkeling van klachten is primair een verantwoordelijkheid van Jong en Krachtig. Jong en Krachtig heeft een klachtenregeling (zoals hierboven beschreven)op basis waarvan ingediende klachten worden afgewikkeld.
Jong en Krachtig stelt de klager en de aangeklaagde en het regionaal meldpunt klachten schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de bemiddeling bij een klacht waarin ten minste staat vermeld:
– datum klacht;
– aard van de klacht;
– uitkomst van de bemiddeling;
– wijze van afhandeling.

Indien de uitkomst van de afwikkeling van een klacht voor cliënt negatief is, is Jong en Krachtig verplicht om cliënt te informeren over onder andere de mogelijkheid zijn geschil voor te leggen aan de nationale ombudsman. De cliënt kan zich tijdens de klachtenprocedure laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dit kan een naastbetrokkene zijn, een vertrouwenspersoon of een onafhankelijke ondersteuner.

 

Ondersteunen bij klachten door Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Jong en Krachtig wijst (ouders van) cliënten actief op het feit dat zij bij het AKJ kosteloos een vertrouwenspersoon kunnen inschakelen. Een vertrouwenspersoon van de AKJ kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een klacht en kan meegaan naar een gesprek of zitting van de klachtencommissie. Ga voor meer informatie naar www.akj.nl.