Privacyverklaring


Privacyverklaring Jong en Krachtig

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Jong en Krachtig respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wordt behandeld.

Jong en Krachtig begeleidt kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. Bij de start van het begeleidingstraject wordt een begeleidingsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst wordt melding gemaakt van de wettelijk vereiste regelingen van Jong en Krachtig.

 

Verwerking persoonsgegevens

– Jong en Krachtig verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan Jong en Krachtig heeft verstrekt.
– Uw persoonsgegevens worden door Jong en Krachtig verwerkt ten behoeve:
uitvoering van de begeleidingsovereenkomst, facturatie, betaalverkeer, identificatie, communicatie, klanttevredenheid, uitvoering van de wettelijke verplichtingen.
– Jong en Krachtig werkt met beveiligde cliëntendossiers. Directe toegang tot deze dossiers heeft aan de eigenaar van Jong en Krachtig, Kirsten de Jong. In deze dossiers worden gegevens vastgelegd die nodig zijn voor het inzetten van verantwoorde jeugd- en WMO hulp.
– Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij toereiken, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
– Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard in een af te sluiten ruimte, digitale gegevens zijn slechts toegankelijk door gebruikmaking van een wachtwoord.

 

Verstrekking aan derden

Jong en Krachtig verstrekt alleen met toestemming van de cliënt gegevens en informatie over de cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger aan anderen dan de cliënt. Dit tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald.
Onder ‘anderen dan de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger’ zijn niet in begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de toegang tot en de uitvoering van de jeugd- en WMO hulp noodzakelijk is. De in de cliëntendossiers aanwezige bescheiden blijven in het bezit van Jong en Krachtig. Dit geldt ook voor persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn.

 

Minderjarig

Jong en Krachtig verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Jong en Krachtig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na beëindiging van het begeleidingstraject wordt het cliëntendossier ondergebracht in het archief van Jong en Krachtig.
Op de verwerking van persoonsgegevens die zijn ondergebracht in het archief, is het bepaalde in dit Privacyreglement onverkort van toepassing.
Na beëindiging van het begeleidingstraject bewaart Jong en Krachtig het desbetreffende dossier zeven jaar.

 

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Jong en Krachtig van u verwerkt;
– recht op inzage
– recht op rectificatie
– recht op beperking van de verwerking
– recht op wissing
– recht van bezwaar
– recht op overdraagbaarheid
– recht op intrekking van de toestemming
– recht om een klacht in te dienen

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jong en Krachtig neemt u dan direct contact op met Kirsten de Jong. We proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Contact

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring neemt dan contact op met Jong en Krachtig:
kirsten@jongenkrachtig.nl / tel: 06-4176905